• Door het coronavirus werd deze pas gehouden op maandag 4 april 2022. In zijn openingswoord ging voorzitter Harry Oosterhuis in op verschillende aspecten.

  Het gaat goed met de club. Het loopt lekker en de sfeer is prima. De organisatie wordt elk jaar beter. De prestaties van het eerste mannenelftal kunnen wel wat beter. We hebben een nieuw organogram gemaakt als bestuur. Weer een stap omhoog. Aan de leden is gevraagd om aan te geven welke vrijwilligerstaak men wil vervullen. Nu zijn we bezig met gesprekken om commissies in te vullen. Maar we kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken. Met name de kantine blijft een pijnpunt. De aftredende bestuursleden Eric Assen en Harry Oosterhuis hebben zich beiden herkiesbaar gesteld en zijn unaniem herkozen. De stabiliteit van het bestuur is een groot goed voor de ontwikkeling en continuïteit.

  Groei aantal leden

  We blijven groeien en zitten nu op 600 leden. Hiervan komt 75% uit Assendorp of de Stad. We hebben200 jeugdleden en 2/3 deel hiervan is pupil. Ook de groei in het vrouwenvoetbal zet door. Een kwart van onze leden is al vrouw. We krijgen nu zelfs verzoeken of ze met vriendenteam hier kunnen spelen volgend seizoen. Natuurlijk, als men aan onze voorwaarden voldoet graag.

  Bij afwezigheid van onze penningmeester Robert Dallinga gaf Rämon Vermeulen een presentatie van de cijfers. Zowel aan de inkomsten- als kostenzijde waren de cijfers ook dit jaar een stuk lager dan de begroting. We wisten zelfs een kleine winst te realiseren. Daarmee zijn we de coronatijd financieel zonder verlies doorgekomen. Dankzij de leden die gewoon hun contributie betaalden, de sponsors die ons trouw bleven, er kwamen er zelfs een aantal bij, en de bijdragen van gemeente en KNVB.

  Begrotingen

  De begrotingen van seizoen 2021-2022 en 2022-2023, komen beiden rondom nul uit werden zonder wijziging aangenomen. Voor het eerst lukte het, dit bestuur om een begroting voorafgaande aan het seizoen te maken. Vandaar dat er dit keer 2 begrotingen moesten worden goedgekeurd. Zorg is er wel over de begroting 2020-2023. Hoewel we de kosten van energie bijna verdubbeld hebben in de begroting blijft dat een onzekere factor. De hogere schoonmaak kosten, zijn wel volledig meegenomen in beide begrotingen.

  De voorgestelde contributieverhoging per 1-07-2022 werd unaniem aangenomen. Senioren gaan 300 euro betalen. Junioren 235 euro en pupillen 220 euro.

  Sepp Helbers werd tot lid van verdienste benoemd. Sepp is al jarenlang betrokken bij het jeugdbestuur en fluit vrijwel elke zaterdag een of meerdere wedstrijden,

  De nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement werden goedgekeurd door de ALV en zullen nu definitief gemaakt worden bij de notaris.

  Stichting Sportpark Marslanden is bezig met de opzet van een plan voor de toekomst van Sportpark Marslanden. Sv Zwolle is hier natuurlijk onderdeel van.