• Het bestuur van SV Zwolle nodigt haar leden uit voor de algemene leden vergadering op maandag 14 november om 20.00 uur in het clubhuis. De kantine is voor overige activiteiten vanaf 19.30 uur gesloten.

  Hieronder vindt u de agenda van de Algemene Ledenvergadering 2022.


  Agenda:

  1. Opening voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 2021*
  4. Secretarieel verslag seizoen 2021/ 2022*
  5. Exploitatie voetbal seizoen 2021/2022 & begroting 2022/2023*
  6. Verslag kascommissie
  7. Contributieverhoging
  8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar Penningmeester Robert Dallinga
  Aftredend OZ Peter Rosseau

  Pauze

  9. Nieuw organogram Sv Zwolle
  10. Benoeming bijzondere leden
  11. Rondvraag
  12. Sluiting

  * de notulen zijn een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage beschikbaar.