• Het bestuur van SV Zwolle heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering van maandag 22 november te verplaatsen naar maandag 20 december. Dit in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Hieronder treft u de uitnodiging aan voor de Algemene Ledenvergadering van 20 december.

  Het bestuur van SV Zwolle nodigt haar leden uit voor de algemene leden vergadering op 20 december 2021, 20.00 uur.

  Agenda: 

  1. Opening voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag ledenvergadering 2020*
  4. Secretarieel verslag seizoen 2020/ 2021 
  5. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement vaststellen
  6. Exploitatie voetbal seizoen 2020/2021 & begroting 2021/2022
  7. Contributie aanpassing
  8. Verslag kascommissie
  9. Bestuursverkiezing

   Aftredend en herkiesbaar; Voorzitter Harry Oosterhuis

                                          Tech. Zaken (TZ) Eric Assen

  Tegenkandidaten kunnen tot 18 november gesteld worden bij secretaris Ramon Vermeulen 

  1. Benoeming bijzondere leden
  2. Bestuursmededelingen
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

  Opmerkingen en vragen over statuten en huishoudelijk reglement gaarne schriftelijk tot uiterlijk 18 november, naar de secretaris. 

  Mocht er tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 december 2021 geen voldoende quorum aanwezig zijn om de statuten goed te keuren dan zal aansluitend een extra ledenvergadering worden gehouden. Met als enig onderwerp; nieuw statuten.
   
  Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

  Klik hier voor de nieuwe statuten.

  Klik hier voor het verslag van de vorige ALV.