• Het bestuur van SV Zwolle nodigt haar leden uit voor de algemene leden vergadering op maandag 11 december om 20.00 uur in het clubhuis (clubhuis is voor overige activiteiten vanaf 19.30 uur gesloten). De ALV van 27 november is verschoven naar maandag 11 december.


  Agenda:

  1. Opening voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen voorjaar ledenvergadering mei 2023*
  4. Exploitatie voetbal seizoen 2022-2023 & begroting 2023/2024*
  5. Verslag kascommissie
  6. Contributie
  7. Bestuursverkiezing;

  Aftredende herkiesbaar
  Rämon Vermeulen secretaris
  Bert Jan Lukje Marcom

  8. 100 jaar SV Zwolle
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

   * de notulen zijn een uur voor aanvang van de vergadering inzage beschikbaar