• Het bestuur van SV Zwolle heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering van maandag 20 december te verplaatsen naar maandag 4 april. De algemene ledenvergadering werd eerder verplaatst in verband met de verlenging van de aangescherpte coronamaatregelen.

  Hieronder treft u de uitnodiging aan voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 4 april. Het bestuur van SV Zwolle nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering.

  Agenda: 

  1. Opening voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag ledenvergadering 2020*
  4. Secretarieel verslag seizoen 2020/ 2021 
  5. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement vaststellen
  6. Exploitatie voetbal seizoen 2020/2021 & begroting 2021/2022, begroting 2022/2023
  7. Contributie aanpassing
  8. Verslag kascommissie
  9. Bestuursverkiezing

   Aftredend en herkiesbaar; Voorzitter Harry Oosterhuis

                                          Tech. Zaken (TZ) Eric Assen

  1. Benoeming bijzondere leden
  2. Bestuursmededelingen
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

  Opmerkingen en vragen over statuten en huishoudelijk reglement gaarne schriftelijk naar de secretaris. 

  Mocht er tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van maandag 4 april geen voldoende quorum aanwezig zijn om de statuten goed te keuren dan zal aansluitend een extra ledenvergadering worden gehouden. Met als enig onderwerp; nieuw statuten.
   
  Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

  Klik hier voor de nieuwe statuten.

  Klik hier voor het verslag van de vorige ALV.